Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, bieżące, menu 985 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI  I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZMIANA WPISU

Sposób załatwienia sprawy
Osoba fizyczna może podjąć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgłoszenie o wpis lub zmianę wpisu dokonuje się na podstawie złożonego wniosku CEIDG-1. Aby zarejestrować lub zmienić działalność gospodarczą można wybrać jeden z trybów postępowania:
- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
- zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
- bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy,
- pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy,
- przesłać wypełniony wniosek listem poleconym na adres wybranej gminy, wówczas istnieje konieczność poświadczenia własnoręczności podpisu przez notariusza.
W przypadku Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie wniosek CEIDG-1 składa się u pracownika merytorycznego.

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

Pracownik przyjmując wniosek, potwierdza tożsamość wnioskodawcy, wydaje (za pokwitowaniem) potwierdzenie przyjęcia wniosku a następnie przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG. Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Jeżeli wniosek jest niepoprawny to organ gminy niezwłocznie wzywa stronę do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
Zaświadczeniem o wpisie/zmianie działalności gospodarczej jest wydruk ze strony internetowej www.ceidg.gov.pl zakładka Baza przedsiębiorców.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz CEIDG-1 o wpis bądź zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z załącznikami (w razie potrzeby):
â–ª CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,
â–ª CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności,
â–ª CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,
â–ª CEIDG-SC – służy do określenia udziału w spółkach cywilnych,
â–ª CEIDG-PN – służy do udzielania pełnomocnictwa,
â–ª CEIDG-POPR – służy do dokonywania korekt w przypadku pomyłek.

Dodatkowe informacje

1. Przedsiębiorca składa wniosek CEIDG-1 o wpis lub zmianę wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek (ZUS) lub oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS).
2. Organem ewidencyjnym jest MINISTER GOSPODARKI, który Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzi w systemie teleinformatycznym.
3. Wpisowi do CEIDG podlegają osoby fizyczne, w tym również zamierzające otworzyć działalność gospodarczą na podstawie koncesji, zezwoleń i licencji.
4. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej winne być zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności (podklasa np. 43.31.Z – Tynkowanie). PKD jest dostępna na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl METAINFORMACJE → Klasyfikacje → PKD 2007 lub w formie książki udostępnianej na miejscu u pracownika merytorycznego. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w ciągu 7 dni od dnia powstania tych zmian.

Opłata

Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł,

jeżeli pełnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dzieci), zstępnemu (dziadkowie, wnuki) lub rodzeństwu dokument taki podlega zwolnieniu z opłaty skarbowej.

 

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

 

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek 800 – 1500
wtorek  800 – 1500

środa 800 – 1300

czwartek 800 - 1500

piątek 800- 1400

 

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Złożony wniosek zostaje przekształcony w formę dokumentu elektronicznego i przesłany do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania, pod warunkiem, że wniosek jest poprawny.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. ewidencji ludności tel. 74 873 50 29, Pokój 10B Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 z późn. zm.)

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2022-03-04 przez Kowal Eunika
udostępniono
2022-03-04 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2023-07-26 10:53 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
487
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.