Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa BUDŻET I FINANSE Podatki i opłaty lokalne Informacja dotycząca stawek podatków i opłat 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 756 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY RADKÓW W 2019 ROKU

 

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2019 ROK

Zgodnie z uchwałą Nr LXIII/401/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości, w 2019 roku będą obowiązywały następujące stawki podatku od nieruchomości:

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,

 b)  pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,

 c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,

 d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz.1023, poz. 1023, poz. 1529 i poz. 1566 oraz z 2018 r. poz. 756) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni;

 2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3)  od budowli - 2% ich wartości, określonej w art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2019 ROK

 W 2019 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku rolnego:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 135,90 zł
 - od 1 ha gruntów pozostałych – 271,80 zł.
  

            Stawkę podatku rolnego obliczono zgodnie z ustawą o podatku rolnym tj.: mnożąc cenę 1 kwintala żyta – 54,36 zł za 1 tonę - ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. poz. 1004) przez wskaźnik (dla gruntów gospodarstw rolnych „2,5 q”, a dla pozostałych gruntów „5 q”). Wskaźniki wynikają z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.). 

 

 STAWKA PODATKU LEŚNEGO NA 2019 ROK

   W 2019 r. na terenie Gminy Radków będzie obowiązywała stawka podatku leśnego:
- od 1 ha lasu – 42,2356 zł.


Stawkę podatku leśnego obliczono zgodnie ustawą o podatku leśnym tj.: mnożąc cenę 1 m³ drewna – 191,98 zł ustaloną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. poz. 1005) przez wskaźnik tj. 0,220 m³. Wskaźnik wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.).
 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2019 ROK

 Zgodnie z uchwałą Nr LXIII/402/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych, w 2019 r. będą obowiązywały następujące stawki:

 Plik do pobrania: Uchwała Nr LXIII/402/18: Plik do pobrania

 

 INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW

 W 2019 r. na terenie Gminy Radków stawka opłaty od posiadania psów wynosi:
- od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną – 48,00 zł.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnychz tytułu posiadania jednego psa;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe — z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych — z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

 INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY MIEJSCOWEJ

 Zgodnie z uchwałą Nr XVI/72/15 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej, stawkę opłaty miejscowej dla osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Gajów, Karłów Pasterka, Radków, Ratno Dolne, Ratno Górne, Ścinawka Dolna, Ścinawka Średnia, Ścinawka Górna, Tłumaczów, Wambierzyce ustalono w wysokości: 1,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Opłata jest płatna bez wezwania, na rachunek organu podatkowego lub w drodze inkasa.

 Inkasentami opłaty miejscowej zobowiązanymi do jej poboru są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska, wynajmujące domy letniskowe, pola namiotowe, obozowiska, pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podobne obiekty. na terenie Gminy Radków.

 Wprowadzono obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej.

2. Ewidencja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty;

2) datę rozpoczęcia pobytu;

3) liczbę dni, za które opłata jest pobierana;

4) właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu;

5) łączna kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu danej osoby;

6) numer dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty.

  Opłaty miejscowej nie pobiera się:

  1)  od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)  od osób przebywających w szpitalach;

  3)  od osób niewidomych i ich przewodników;

  4)  od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową;

  5)  od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

 Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Radków  wprowadzono zwolnienia od podatku od nieruchomości, które obowiązują od 2010 roku.

 Plik do pobrania: Uchwała Nr XLVI/247/09: plik do pobrania

 

 Podatek jest płatny w kasach Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie:

Kasa nr 1 Radków (siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie) ul. Rynek 1;

Kasa nr 2 Ścinawka Średnia (siedziba OPS) ul. Mickiewicza 16;

   lub na rachunek bankowy Gminy Radków:

Bank PEKAO S.A.

Makroregionalne Centrum Korporacyjne we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 36

50-059 Wrocław

Nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885

 

 

Metryka

sporządzono
2019-01-04 przez Hupało Oskar
udostępniono
2019-01-04 00:00 przez Oskar Hupało
zmodyfikowano
2019-01-04 09:53 przez Hupało Oskar
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1634
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.