Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, bieżące, menu 527 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Sposób załatwienia sprawy

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz wniosku,

- wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu),

- uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,

- dowód dokonania opłaty.

- w przypadku wniosku złożonego w formie elektronicznej należy załączyć skan opłaty.

 

Opłata

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych pod jednym adresem) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców gminy Radków wynosi 31 zł.

17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 30 dni a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.

Informacje dodatkowe

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestru lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestru, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców gminy Radków, a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, Eunika Kowal, tel. 74 87 35 029,

Tryb odwoławczy

Odmowa udzielenia informacji o danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191)
- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
-Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, oraz trybu uzyskiwania zgody na udospępnienia danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018r., poz. 2523).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2017r. poz. 2482)

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2015-03-04 przez Kowal Eunika
udostępniono
2015-03-04 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2022-08-03 09:15 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1542
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.