Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Sekretarz Gminy Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży, bieżące, menu 505 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Sposób załatwienia sprawy

Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanego. Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej.
Wniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik winien złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- w pok. nr 12, tel. 74 873 5000
- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków, lub
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii miejsko gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i uprawomocnieniu się opinii (7 dni). Decyzję odbiera osobiście przedsiębiorca lub pełnomocnik.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) lub poza miejscem sprzedaży (detal) wraz z załącznikami:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021)
  • pełnomocnictwo.

Dodatkowe informacje

  1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii miejsko gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji oraz ustalonego limitu punktu sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), określonych w uchwale rady gminy – link do uchwały poniżej.
  2. Zezwolenie wydawane się na czas oznaczony nie krótszy niż 2 lata (detal) i nie krótszy niż 4 lata (gastronomia).

Opłata

Przedsiębiorca za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi opłatę na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 37,500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; - 37,500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; - 77,000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja30 września danego roku kalendarzowego, po przedlożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży za rok poprzedni. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Termin załatwienia

- do 30 dni.

(Zgodnie z art. 35 § 3 Kpa. sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania). Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy).

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. działalności gospodarczej i przedsiebiorczości

Tryb odwoławczy

Na postanowienie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
- uchwała Nr LX/376/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2018r.w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Radków

- uchwała Nr LX/377/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Radków

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2015-01-09 przez Małgorzata Bądkowska
udostępniono
2015-01-09 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2024-01-03 15:56 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2089
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.