Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Bezpieczeństwa Publicznego Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy, bieżące, menu 491 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy

PRZYZNANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH DLA ŻOŁNIERZY POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ DLA SAMOTNYCH ŻOŁNIERZY

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

Wniosek żołnierza o wypłatę należności mieszkaniowych, do którego należy dołączyć:

  • zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego ma podstawie decvyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
  • umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wyskokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
  • wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako podmiot odrębnej właśności żołnierza lub małżonka żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu z jego posiadania,
  • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) slużby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
  • decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu czlonków rodziny,
  • oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

Dodatkowe informacje

Należności mieszkaniowe są wpłacane oragnom administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo innemu organowi właściwemu do pobierania opłat - przelewem, a w przypadku cywilnoprawnej umowy najmu - przelewem lub przekazem pocztowym do wskazanego odbiorcy.

Burmistrz pokrywający należności mieszkaniowe zawiadamia organ administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego lub inny właściwy organ, o przyjęciu obowiązków pokrywania tych należności, podając adres lokalu, imię i nazwisko żołnierza lub małżonka żołnierza oraz okres, przez który należności będą pokrywane, a także o ustaleniu obowiązku pokrywania tych należności. Odpis zawiadomienia doręcza się, odpowiednio żołnierzowi lub malżonkowi żołnierza.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 30 dni a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec przedlużeniu.

Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu (Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień lub Dowódcy Jednostki Wojskowej) na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Komórka organizacyjna

ReferatBezpieczeństwa Publicznego Mirosław Jaglowski, tel. 74 87 12 287,

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 1459 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz czlonkom ich rodzin (Dz. U. z 2015r. poz. 1503)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn zm.)

 

Metryka

sporządzono
2014-12-22 przez
udostępniono
2014-12-22 00:00 przez Eunika Kowal
zmodyfikowano
2019-07-11 11:52 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1324
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.