Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Bezpieczeństwa Publicznego Uznanie żołnierza, osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby oraz żołnierza samotnego za posiadających na utrzymaniu członków rodziny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uznanie żołnierza, osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby oraz żołnierza samotnego za posiadających na utrzymaniu członków rodziny , bieżące, menu 490 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uznanie żołnierza, osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby oraz żołnierza samotnego za posiadających na utrzymaniu członków rodziny

Uznanie żołnierza, osobę, której doręczono kartę powołania do tej służby oraz żołnierza samotnego za posiadających na utrzymaniu członków rodziny

UZNANIE ŻOŁNIERZA W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ, OSOBĘ, KTÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA DO TEJ SŁUŻBY ORAZ ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO ZA POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony wniosek o uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
  • Zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół (w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zsiłku).
  • Kserokopia aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).
  • Zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o terminie odbywania służby wojskowej lub karta powołania.

Dodatkowe informacje

  •  Żołnierzem samotnym w rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, jest żołnierz lub osoba której doręczono kartę powołania, niebędacy w związku małżeńskim, prowadzący odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmujący lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.
  • Członkami rodziny żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową lub osoby, której doręczono kartę powłania, pozostającymi na jego wyłącznym utrzymaniu, są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, wzgledem których żołnierza obciaża obowiazek alimentacyjny, o ile nie uzyskuja oni dochodu lub uzyskiwany przez nich dochód z jakiegokolwiek tytułu jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 30 dni a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.

Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu organowi wojskowemu na pismie wraz z uzasadnieniem.

Komórka organizacyjna

Referat Bezpieczeństwa Publicznego, Mirosław Jagłowski, tel. 74 87 12 287,

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej polskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 1459 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-22 przez
udostępniono
2014-12-22 00:00 przez Eunika Kowal
zmodyfikowano
2019-07-11 11:51 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1641
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.