Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy, bieżące, menu 478 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT STAŁY I CZASOWY

Sposób załatwienia sprawy

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Urządzie Stanu Cywilnego:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. 

Informacje dodatkowe

 

  • Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w RP.
  • Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wyjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązków posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2020, poz. 35 z późn. zm.) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej - dokument podróży.
  • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konferencji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konferencji Szwajcarskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

 

Opłata

Czynności zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kasy: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich36
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Zgodnie z art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r., poz 510 z późn. zm.) osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021r., poz. 510 mz późn. zm.) organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b i cz. II pkt 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1923z późn. zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, Eunika Kowal, tel. 74 87 35 029,

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020r., poz. 930)

 

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-09 przez Angelika Kowal
udostępniono
2014-12-09 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2021-11-08 11:44 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1833
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.