Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Wymeldowanie lub anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wymeldowanie lub anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej, bieżące, menu 474 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wymeldowanie lub anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie lub anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

     WYMELDOWANIE LUB ANULOWANIE CZYNNOŚCI MATERIALNO-TECHNICZNEJ                  ZAMELDOWANIA W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Sposób załatwienia sprawy

 

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania powinien złożyć podanie w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

- podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,

- przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

Opłata

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10,00 zł.

Jeżeli strona postępowania reprezentowana jest przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za dołączone pełnomocnictwo (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od organów Policji, Sądów, organów paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub  Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, Eunika Kowal, tel. 74 87 35 029

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.)
- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-09 przez Angelika Kowal
udostępniono
2014-12-09 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2022-06-09 12:15 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2775
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.