Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Imprezy masowe - zezwolenie
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Imprezy masowe - zezwolenie, bieżące, menu 472 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Imprezy masowe - zezwolenie

Imprezy masowe - zezwolenie

IMPREZY MASOWE - ZEZWOLENIE

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy złożyć:
- w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

1. Ogólna informacja o imprezie masowej (nazwa  i charakter imprezy).

 • dane organizatora (nazwa, adres, telefon),
 • dane podmiotu reprezentującego organizatora,
 • dane osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy masowej,
 • dane osoby pełniącej funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa na imprezie masowej wyznaczonej przez organizatora,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów dotyczących wyposażenia w kompatybilne elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c. (w przypadku meczu piłki nożnej).

2. Informacje o obiekcie na którym organizowana jest impreza.

 • właściciel obiektu lub terenu (adres, telefon),
 • regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej,
 • informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk (zgodnie z art. 11 o bezp. imprez masowych),
 • informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie na którym ma odbyć się impreza, udostępnionych przez organizatora, gdzie przyjmuje się przelicznik 0,5 m2 na osobę,
 • przewidywana liczba osób, które mogą być obecne na imprezie masowej,
 • informacja o  przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,
 • graficzny plan obiektu lub terenu na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem, zawierający:

oznaczenie:

 • dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie,
 • dróg ewakuacyjnych  i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i policji,

oznaczenie:

 • punktów pomocy medycznej,
 • punktów czerpalnych wody pitnej i do celów przeciwpożarowych,
 • punktów informacyjnych

oznaczenie:

 • lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów,
 • przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej,
 • innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

informacje o rozmieszczeniu:

 • służb porządkowych i informacyjnych,
 • osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz rozmieszczenie punktów gastronomicznych i sanitariatów.

3. Informacje o imprezie  masowej.

 • nazwa imprezy,
 • rodzaj imprezy (sportowa, artystyczno- rozrywkowa, mecz piłki nożnej),
 • program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy,
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
 • termin imprezy, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia,
 • informacje o odpłatności za wstęp na imprezę,
 • informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.

4. Zabezpieczenie imprezy (służby porządkowe i informacyjne).

 • liczebność
 • organizacja, oznakowanie, wyposażenie,
 • sposób rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 • pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej i informacyjnej oraz  warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

*w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową o podwyższonym ryzyku przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
*w przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki wynoszą odpowiednio 15 członków służb porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb porządkowej i informacyjnej na każde następne  100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.

5. Niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej organizator jest również obowiązany dołączyć do wniosku:

 • opinię Komendanta Miejskiego Policji.
 • opinię dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.
 • opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.
 • opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (ww. opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania).

Dodatkowe informacje

Opisana powyżej procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie dotyczy zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny. W tym przypadku organizator imprezy masowej ubiegać się powinien o zezwolenie na jej przeprowadzenie na zasadach określonych w art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Opłata

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł.
Opłata za zmianę warunków wydanego zezwolenia wynosi 41 zł.

Opłata za pełnomocnictwo 17zł. 

 • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy do wniosku dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

- (dopisek: „opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej”).

Termin załatwienia

Burmistrz Miasta i Gminy w Radkowie wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Wydane zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Organ odmawia wydania zezwolenia w przypadku:

- niezłożenia przez organizatora opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, i dokumentów, o których mowa w art. 26 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

- niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 lub art. 13 ust. 2 tejże ustawy.

Odwołanie organizatora od decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 74 87 35 029,

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Burmistrza Miasta i Gminy Radków. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2023r. poz. 616).
- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142 z późn. zm.)

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-12-10 przez Kowal Eunika
udostępniono
2014-12-10 00:00 przez Kowal Eunika
zmodyfikowano
2023-06-12 11:13 przez Kowal Eunika
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1668
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.