Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy, bieżące, menu 441 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ - ŚLUB KONKORDATOWY

Sposób załatwienia sprawy

O zaświadczenie  stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju. Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Rynek 1,

57-420 Radków w dniach:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700

  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600

  • w piątki w godz. 800-1500

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są obowiązane:

1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość;

2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu);

3. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo  w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

1. złożyć odpis aktu urodzenia,

2.jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,

3.złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz  stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą

4.lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego  możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia,małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach. Jednak zaświadczenie zostanie wydane dopiero z chwilą złożenia kompletu dokumentów przez oboje narzeczonych. Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego składa w obecności tłumacza.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

- tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

- tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

- konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

  1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

  2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie zmiany decyzji co do nazwisk małżonków noszonych po ślubie lub nazwiska dzieci zrodzonych z małżeństwa – po otrzymaniu zaświadczenia -  należy niezwłocznie zgłosić się do urzędu stanu cywilnego, celem pobrania nowego zaświadczenia. 

 

Dodatkowe informacje

Duchowny po udzieleniu ślubu zobowiązany jest sporządzić zaświadczenie potwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności i przekazać je do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa. Nadanie zaświadczenia jako przesyłki poleconej jest równoznaczne z przekazaniem zaświadczenia do urzędu stanu cywilnego. Do biegu pięciodniowego terminu na przekazanie (wysłanie) do urzędu stanu cywilnego zaświadczenia sporządzonego przez duchownego nie wlicza się dni uznanych za ustawowo wolne od pracy. Dopiero po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa, który jako pierwszy wydawany jest z urzędu czyli bezpłatnie

Opłata

- 84 zł za sporządzenie aktu małżeństwa

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Jeżeli akty urodzeń narzeczonych (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC w Radkowie zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie. Jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym USC i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego - zaświadczenie zostanie wydane po zmigrowaniu aktów stanu cywilnego nupturientów do rejestru stanu cywilnego.

 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 74 873 50 29, e-mail: u.krol@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020r., poz.463 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019r., poz. 2086 z późn. zm)

 

 

Metryka

sporządzono
2014-12-04 przez Urszula Król
udostępniono
2014-12-04 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2020-06-03 11:00 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1863
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.