Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Urząd Stanu Cywilnego Zawarcie małżeństwa za granicą
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawarcie małżeństwa za granicą, bieżące, menu 440 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zawarcie małżeństwa za granicą

Zawarcie małżeństwa za granicą

 ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

Sposób załatwienia sprawy

Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński.

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Urząd Stanu Cywilnego,

ul. Rynek 1,

57-420 Radków w dniach:

 • w poniedziałki w godz. 800-1700

 • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600

 • w piątki w godz. 800-1500

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą jest obowiązana:

 • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego;

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość;

 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;

 • załączyć do wniosku dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka;

 • załączyć do wniosku kserokopię strony paszportu zawierającą dane przyszłego małżonka: jego nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo;

 • załączyć do wniosku oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej; dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

  Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,

 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 • konsula.

  Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula,

 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

  W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976r.

 

Dodatkowe informacje

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą powinna przede wszystkim zwrócić się do urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski. 

Opłata

- 38 zł za wydanie zaświadczenia.

 • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas:informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Radkowie oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego zaświadczenie zostanie wydane po zmigrowaniu w/w aktów.

 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 74 873 50 29, e-mail: u.krol@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020r., poz.463 z późn. zm.)

Metryka

sporządzono
2014-12-04 przez Urszula Król
udostępniono
2014-12-04 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2020-06-03 10:59 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1488
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.