Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Oświaty, Kultury i Sportu Stypendium szkolne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stypendium szkolne, bieżące, menu 416 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 •  słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:
  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,
- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków, lub
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek do pobrania w Referacie OKiS lub ze strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

- z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenie;
- z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie;
- z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego - odcinek świadczenia, decyzję lub oświadczenie;
- z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
- zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:

- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za rok poprzedni lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona;
- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności z formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
 • w przypadku korzystania z pomocy OPS zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 • dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;

Dołączając do wniosku oświadczenie zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dodatkowe informacje

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód:

1. Miesieczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania sie o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dna 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

2. Stypendium szkolne nie może być nizsze miesiecznie niz 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych i nie może przekroczyc miesiecznie 200% kwoty, o ktorej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Warunkiem przyznania stypendium jest także zamieszkanie ucznia na terenie Gminy Radków. 

Opłata

Nie pobiera się.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Komórka organizacyjna

Referat Oświaty, Kultury i Sportu, Podinspektor ds. administracyjnych jednostek oświatowych – Marzena Dukielska, tel. 74 87 35 026, e-mail: m.dukielska@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
2. Uchwała nr LX/379/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków.

3. Uchwała nr LX/385/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2018r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Radków.

Wzory druków do pobrania

Wzór wniosku - o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiu szkolnego

Metryka

sporządzono
2014-10-20 przez Dukielska Marzena
udostępniono
2014-10-20 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2023-06-28 13:16 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1776
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.