Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Oświaty, Kultury i Sportu Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, bieżące, menu 412 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny

REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należy złożyć w formie pisemnej w pokoju nr 1 (ref. Oświaty, Kultury i Sportu):
  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
Wzór wniosku oraz oświadczenia do pobrania w Referacie Oświaty Kultury i Sportu lub ze  strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

 

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1) w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

 

W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa w ust. 4 i 4a, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowe informacje

Osoba przyjmująca wniosek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Ponadto:

 • Członek rodziny wielodzietnej zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu i w przypadku stwierdzenia utraty tych uprawnień przez Burmistrza w drodze decyzji administracyjnej, posiadacz karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu karty.
 • W przypadku osób, które kontynuują naukę, karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Opłata

 1. Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. W przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej, wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.

 1. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.
 2. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wójt nie wydaje decyzji administracyjnej.
 4. Odmowa zwolnienia z ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Wpływy z opłaty, o której mowa w ust. 1a lub 2, stanowią dochód budżetu państwa.

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni.

Komórka organizacyjna

Referat Oświaty, Kultury i Sportu, inspektor ds. polityki społecznej i ochrony zdrowia - Elżbieta Polanowska, tel: 74 873 5026, e-mail:e.polanowska@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Wydanie karty nie wymaga decyzji administracyjnej. Odmowa wydanie karty wymaga decyzji administracyjnej. Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważnienia karty dużej rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny; 
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744).

Wzory druków do pobrania dostępne są na stronie:

 • do pobrania również w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu lub ze strony BIP Urzędu

Metryka

sporządzono
2014-10-20 przez Polanowska Elżbieta
udostępniono
2014-10-20 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2022-10-04 12:40 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2432
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.