Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Oświaty, Kultury i Sportu Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, bieżące, menu 411 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

 

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

- osobiście w Sekretariacie urzędu:

 • w poniedziałki w godz. 800-1700,
 • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
 • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków, lub

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek do pobrania w Referacie OKiS lub ze strony BIP Urzędu (link do druku).

 

                  Na podstawie art. 122 Prawa oświatowego pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Uprawnieni do otrzymania dofinansowania

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

 1. a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
 2. b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Wysokość dofinansowania

 1. Zgodnie z art.122 ust. 2 Prawa oświatowego wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownik wynosi:
  1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

 

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 1. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

 

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r., poz. 276)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2019/2020. 
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz.106) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2020/2021 
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r., poz. 122)- dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2021/2022
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki Z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2022 r. poz. 120.) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu w od roku szkolnego 2022/2023 .
 1. Kwoty dofinansowania określone w ust. 1 i 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. (M. P. z 2022 r., poz.31)- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1 %)

 

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
 2. Załączniki do wniosku:
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy).
 • w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopię świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy.
 •  oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe, albo kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie tego egzaminu,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki). Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
 • oświadczenie i wykaz otrzymanej pomocy de minimis w danym roku i w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, albo oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu takiej  pomocy w tym okresie,
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 • inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.   

Dodatkowe informacje

Załączone kopie dokumentów do  wniosku należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (potwierdzenie winno zawierać pieczątkę pracodawcy, jego czytelny podpis oraz datę dokonania potwierdzenia).

 

Opłata

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

 

Termin załatwienia

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone wyżej.

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

 

Komórka organizacyjna

 

Referat Oświaty, Kultury i Sportu, Stanowisko podinspektor ds. administracyjnych jednostek oświatowych – Marzena Dukielska  tel. 74 87 35 026,  e-mail: m.dukielska@radkowklodzki.pl

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

                      

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

 

 

Wzory druków do pobrania

 

Metryka

sporządzono
2014-10-17 przez Dukielska Marzena
udostępniono
2014-10-17 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2023-09-21 11:21 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1984
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.