Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Ochrony Środowiska i Infrastruktury Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, bieżące, menu 409 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

 • w poniedziałki w godz. 800-1700
 • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
 • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (patrz druk do pobrania), zawierający:

 1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. Zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust.4;
 4. Nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni
  b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. Wielkość powierzchni z której zostanie usunięty krzew;
 7. Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo;
 • Wypis z KRS – dotyczy przedsiębiorców**;


*jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym - do wniosku dołącza się pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy (patrz druk do pobrania),
** przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt.1 ustawy z dn. 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Opłata

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jak również wydanie zezwolenia zwolnione są z pobrania opłaty skarbowej.

2. Opłata skarbowa za dołączenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

3. Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa: 

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.)
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P.2013.835 z dnia 31 października 2013 r.).
 • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminie organ administracji publicznej zobowiązany jest zawiadomić strony podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Przed wydaniem decyzji przeprowadza się oględziny drzew w terenie. O terminie oględzin powiadamia się strony postępowania z tygodniowym wyprzedzeniem. W trakcie oględzin dokonuje się weryfikacji danych zawartych we wniosku i sporządza się protokół.

Komórka organizacyjna

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Młodszy referent ds. leśnictwa i ochrony przyrody – Iza Gorczycka, tel. 74 873 50 20,  e - mail: lesnik@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r.,  poz. 1220 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 z późniejszymi zmianami);
- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958 z dnia 29 października 2014 r.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późniejszymi zmianami).

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-10-16 przez Iza Gorczycka
udostępniono
2014-10-16 00:00 przez Marta Strzelec
zmodyfikowano
2019-09-11 08:37 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2466
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.