Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, bieżące, menu 399 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek użytkownika wieczystego.
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wniosek zrealizowany zostanie poprzez wydanie decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Decyzja przesyłana jest na adres wnioskodawcy lub na jego prośbę decyzja odbierana jest osobiście w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności;
2. Aktualny odpis z księgi wieczystej;
3. Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencyjną;
4. Kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł.

Dodatkowe informacje

- z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

- z żądanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności mogą również wystąpić:

  • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,
  • osoby fizyczne będące następcami osób fizycznych i prawnych, którym przekształcenie przysługiwało,
  • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

Użytkownicy wieczyści, którym nie przysługuje żądanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy o przekształceniu mogą ubiegać się o sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Opłata

Opłata skarbowa wysokości 10,00 zł.

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami) sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

 Komórka organizacyjna

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami – Dorota Bagińska, tel. 74 87 35 037, e-mail: d.baginska@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. (art. 127 §1 i 2 oraz art. 129 §1 i 2 Kpa).

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 83)
- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami).

Wzory druków do pobrania

Metryka

sporządzono
2014-10-15 przez Bagińska Dorota
udostępniono
2014-10-15 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:03 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1772
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.