Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości, bieżące, menu 397 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości

Decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości

 DECYZJE O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI

Sposób załatwienia sprawy

Na wniosek strony. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

  • Pisemny wniosek określający numery geodezyjne działek podlegających rozgraniczeniu oraz nazwę obrębu geodezyjnego.
  • Wypisy z katastru nieruchomości i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomości podlegające rozgraniczeniu;
  • Oświadczenie wybranego przez wnioskodawcę geodety, iż wyraża zgodę na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic;
  • Operat techniczny z rozgraniczenia przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  • Dowód opłaty skarbowej;  

Dodatkowe informacje

Jeżeli strona postępowania reprezentowana jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć oryginalne notarialne pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłata

Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł. Jeżeli strona postępowania reprezentowana jest przez pełnomocnika należy uiścić dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za dołączone pełnomocnictwo.

  • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885 (W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu).

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminie organ administracji publicznej zobowiązany jest zawiadomić strony podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Komórka organizacyjna

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, kierownik referatu - Piotr Rożej, tel. 74 87 35 020, e-mail: p.rozej@radkowklodzki.p

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie rozgraniczenia, przekazania sprawy sądowi.

Podstawa prawna

- art. 29 – art. 39 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r., Nr 45, poz. 453).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)

Metryka

sporządzono
2014-10-15 przez Rożej Piotr
udostępniono
2014-10-15 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:02 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1709
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.