Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Decyzje w sprawie podziału nieruchomości
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzje w sprawie podziału nieruchomości, bieżące, menu 396 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Decyzje w sprawie podziału nieruchomości

Decyzje w sprawie podziału nieruchomości

DECYZJE W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Sposób załatwienia sprawy

Podziału nieruchomości dokonuje się z urzędu lub na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.
Wniosek należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w Sekretariacie urzędu:

 • w poniedziałki w godz. 800-1700
 • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
 • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek;
 2. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
 3. Wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
 4. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (proponowany sposób podziału musi być zgodny z warunkami określonymi w decyzji);
 5. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 6. Wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 7. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
 8. Wykaz zmian gruntowych;
 9. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
 10. Mapę z projektem podziału nieruchomości.

Dodatkowe informacje

Dokumenty, o których mowa w pkt 6-9 powinny zawierać potwierdzenie, iż zamieszczone zostały w operacie podziału nieruchomości podlegającemu przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przed wydaniem decyzji podziałowej.

Jeżeli strona postępowania reprezentowana jest przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć oryginalne notarialne pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa;

Opłata

Jeżeli strona postępowania reprezentowana jest przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za dołączone pełnomocnictwo.

 • Opłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kasy: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885

Termin załatwienia

Załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w w/w terminie organ administracji publicznej zobowiązany jest zawiadomić strony podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Komórka organizacyjna

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, kierownik referatu - Piotr Rożej, tel. 74 87 35 020, e-mail: p.rozej@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radków w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna

- art. 92 – art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518,  z późn. zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.).

Metryka

sporządzono
2014-10-15 przez Rożej Piotr
udostępniono
2014-10-15 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:02 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1800
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.