Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Finansowo-Budżetowy Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, bieżące, menu 388 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

USTALENIE/OKREŚLENIE/KOREKTA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z TYTUŁU PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Sposób załatwienia sprawy

1. Osoby fizyczne zobowiązane są:

 • złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:

 • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Informację oraz deklarację należy złożyć w formie pisemnej:
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

 • w poniedziałki w godz. 800-1700
 • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
 • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Druk informacji oraz deklaracji do pobrania w Referacie Finansowo-Budżetowym (pok. 4) lub ze strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

 • informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru (osoby fizyczne),
 • deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru - (jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe).

Dodatkowe informacje

1. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
    a. grunty,
    b. budynki lub ich części,
    c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Podstawa opodatkowania:

 • dla gruntów - powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

3. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
4. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
5. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
6. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Miasta może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.
7. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Opłata

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji podatkowej i płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej obowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Radkowie.

 • Opłat można dokonywać gotówką i kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885

Termin załatwienia

1. Bez zbędnej zwłoki.
2. Do 1 miesiąca.
3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Komórka organizacyjna

Referat Finansowo-Budżetowy, pok. 4;  Podinspektor ds. wymiaru i zob. podatkowych – Oskar Hupało, tel. 74 87 35 27,  e-mail: o.hupalo@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz. 849);
- Uchwała Nr XLIX/341/13 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 5708);
- Uchwała Nr XLVI/247/09 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, na terenie Gminy Radków.

Wzory druków do pobrania

Wzory formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przyjęte Uchwałą Nr XX/118/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Metryka

sporządzono
2014-10-10 przez Hupało Oskar
udostępniono
2014-10-10 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:08 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1629
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.