Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW Sprawy załatwiane w Urzędzie Referat Finansowo-Budżetowy Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych, bieżące, menu 387 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

USTALENIE/OKREŚLENIE/KOREKTA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Z TYTUŁU PODATKU LEŚNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Sposób załatwienia sprawy

1. Osoby fizyczne zobowiązane są:

  • złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:

  • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Informację oraz deklarację należy złożyć w formie pisemnej
- osobiście w Sekretariacie urzędu:

  • w poniedziałki w godz. 800-1700
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,

- pocztą na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Druk informacji oraz deklaracji do pobrania w Referacie Finansowo-Budżetowym (pok. 4) lub ze strony BIP Urzędu.

Wymagane dokumenty

  • informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru (osoby fizyczne),
  • deklaracja na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru - (jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe).

Dodatkowe informacje

1. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

2. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

3. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

4. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

5. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

7. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub zaistniały zmiany mające wpływ na wysokość zobowiązania, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono podatek.

8. Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

9. Zwolnienia z podatku rolnego określa ustawa o podatku leśnym. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

10. Obowiązek składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Opłata

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji podatkowej i płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej obowiązane są wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny - bez wezwania - w terminach: do dnia 15 każdego miesiąca.

  • Opłat można dokonywać gotówką i kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie ul. Rynek 1, 57-420 Radków lub w punktach kasowych na terenie Gminy

Godziny otwarcia kas: informacja

lub na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. III Oddział we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 36;
nr 95 1240 3464 1111 0010 2660 6885

Termin załatwienia

1. Bez zbędnej zwłoki.
2. Do 1 miesiąca.
3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Komórka organizacyjna

Referat Finansowo-Budżetowy, pok. 4; Podinspektor ds. wymiaru i zob. podatkowych – Oskar Hupało, tel. 74 87 35 27, e-mail: o.hupalo@radkowklodzki.pl

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465);
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 828).

Wzory druków do pobrania

Wzory formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego przyjęte Uchwałą Nr XX/118/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Metryka

sporządzono
2014-10-13 przez Hupało Oskar
udostępniono
2014-10-13 00:00 przez Marta Janowicz
zmodyfikowano
2016-07-12 10:10 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1704
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.