Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Ponowne wykorzystywanie Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na wniosek
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na wniosek, bieżące, menu 336 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na wniosek

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na wniosek

Sposób załatwienia sprawy
Na wniosek.
Wniosek składa się:
- osobiście w Sekretariacie Urzędu:
  • w poniedziałki w godz. 800-1700,
  • od wtorku do czwartku w godz. 800-1600,
  • w piątki w godz. 800-1500,
- pocztą tradycyjną na adres: ul. Rynek 1, 57 – 420 Radków,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

Wymagane dokumenty 

- wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

*wniosek może dotyczyć umożliwienia, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym UMiG w Radkowie.

Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli jest już udostępnione lub przekazane, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym oraz wskazanie okresu, przez który UMiG w Radkowie będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Dodatkowe informacje

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Po rozpatrzeniu wniosku UMiG w Radkowie może złożyć wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

*brak informacji o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Opłata

Udostępnianie informacji w celu ponownego wykorzystywania jest bezpłatne.

Na wnioskodawcę może zostać nałożona opłata za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wnioskowanej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania informacji, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji gromadzonych i przechowywyanych w systemie teleinformatycznym UMiG w Radkowie na wnioskodawcę może zostać nałożona opłata, która uwzględnia koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

W wyżej wymienionych przypadkach Opłata zostanie określona odrębnie dla każdego wniosku i przekazana wnioskodawcy. Jest ona uzależniona od kosztów przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w sposób i w formie wskazanych we wniosku.

Termin załatwienia

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, zawiadamia się w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Komórka organizacyjna:
Komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie (zgodnie z merytorycznym zakresem informacji).

Tryb odwoławczy

- w przypadku otrzymania oferty określającej ewentualne warunki ponownego wykorzystywania i opłaty związane z udostępnieniem informacji, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy w terminie 14 dni od otrzymania oferty,

- w przypadku otrzymania oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania dotyczącej umożliwienia, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym UMiG w Radkowie, od oferty nie przysługuje sprzeciw.

- w przypadku otrzymania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491).

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700)

Metryka

sporządzono
2014-08-11 przez Janowicz Marta
udostępniono
2014-08-11 00:00 przez Strzelec Marta
zmodyfikowano
2023-02-14 12:46 przez Strzelec Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2165
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.