Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Radkowie
Menu góra
Strona startowa JEDNOSTKI POMOCNICZE Sołectwa Sołectwo Raszków Statut Sołectwa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Statut Sołectwa, bieżące, menu 194 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Radków Kłodzki”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Statut Sołectwa

Statut Sołectwa

Statut Sołectwa wprowadzony został Uchwałą NR XX/119/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Radków (Dz. Urz. Woj. Dol. 2012.205) i obowiązuje od dnia 1 lutego 2012r.

 

Statut Sołectwa Raszków

Rozdział I
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Sołectwo Raszków jest jednostką pomocniczą Gminy Radków. 

2. Sołectwo Raszków obejmuje swym zasięgiem obszar wsi Raszków. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Radków, 

2) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Radków, 

3) radzie miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Radkowie, 

4) sołectwie – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą, określoną w § 1 niniejszego statutu, 

5) statucie – należy przez to rozumieć statut sołectwa Raszków, 

6) sołtysie – należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa Raszków, 

7) zebraniu wiejskim – należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa Raszków, 

8) radzie sołeckiej – należy przez to rozumieć organ wspomagający działalność sołtysa. 

 

Rozdział II
Zakres działania sołectwa 

 

§ 3. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań gminy, z uwzględnieniem potrzeb sołectwa. 

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy poprzez: 

1) inicjowanie działań organów gminy, 

2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy, istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej, 

3) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowania do nich wniosków dotyczących sołectwa, 

4) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi gminy, 

5) zgłaszanie wniosków. 

§ 4. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami i Statutem Gminy na rzecz innych podmiotów, a w szczególności: 

1) kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

2) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych gminy, 

3) występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa, 

4) organizowanie przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych na rzecz lokalnej społeczności, 

5) organizowanie pomocy sąsiedzkiej, 

6) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: zarządzania i korzystania z mienia gminnego przekazanego sołectwu.

Rozdział III
Organy sołectwa i zakres ich kompetencji 

 

§ 5. 1. Organami sołectwa są: zebranie wiejskie- jako organ uchwałodawczy oraz sołtys - jako organ wykonawczy. 

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. 

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata. 

4. Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka działają do dnia wyborów nowego sołtysa i rady sołeckiej. 

5. Wybory przeprowadza się najpóźniej w terminie 6 miesięcy od upływu kadencji sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 6. 1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa. 

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy: 

1) wybór i odwoływanie sołtysa i rady sołeckiej, 

2) wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub w sprawach przedłożonych do zaopiniowania przez organy gminy, 

3) opiniowanie projektów uchwał rady miejskiej w sprawach dotyczących tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia sołectwa, 

4) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie: zarządzania i korzystania z mienia gminnego przekazanego sołectwu. 

§ 7. 1. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa. 

2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, 

2) zwoływanie zebrań wiejskich, 

3) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej, 

4) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców, służącej poprawie warunków życia w sołectwie, 

5) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec rady miejskiej i burmistrza, 

6) uczestniczenie w zebraniach sołtysów z terenu gminy, 

7) wykonywanie powierzonych mu innych zadań określonych przepisami prawa. 

3. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. 

§ 8. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys stale współdziała z radą sołecką. 

2. Rada sołecka składa się z od 3 do 5 członków. 

3. Pracę rady sołeckiej organizuje, przy współpracy z sołtysem, jej przewodniczący wyłoniony z grona jej członków. 

4. Na zebraniach wiejskich przewodniczący rady sołeckiej składa informację z działalności rady sołeckiej. 

§ 9. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy: 

1) wspomaganie działalności sołtysa, inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

2) współpraca z instytucjami i organizacjami w celu wspólnej realizacji zadań. 

 

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich 

 

§ 10. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim przysługuje  mieszkańcom sołectwa uprawnionym do głosowania. 

§ 11. 1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, 

3) na wniosek rady sołeckiej, 

4) na wniosek burmistrza lub rady miejskiej. 

2. Jeżeli sołtys w terminie 7 dni od złożenia wniosku nie zwoła zebrania w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, zebranie zwołuje burmistrz. 

3. Zebrania zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

4. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa, w terminie co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informacje, kto jest wnioskodawcą zebrania, dokładne określenie dnia, godziny i miejsca zebrania oraz proponowany porządek obrad. 

§ 12. 1. Zebranie jest ważne, jeżeli: 

1) mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo poinformowani, 

2) uczestniczy w nim co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganej obecności liczby mieszkańców sołectwa, sołtys lub burmistrz, w sytuacji o której mowa w § 11 ust. 2, wyznacza drugi termin zebrania wiejskiego, które może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie zebrania. Wtedy wszystkie decyzje podjęte przez zebranie wiejskie są ważne bez względu na liczbę obecnych. 

3. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w przypadku niemożności przewodniczenia przez Sołtysa, inna osoba wybrana przez zebranie wiejskie spośród osób mających prawo do udziału w tym zebraniu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 i § 16 ust. 3.

4. Obrady zebrania są protokołowane przez protokolanta wybranego spośród osób uczestniczących w zebraniu wiejskim.

5. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa lub przez burmistrza w sytuacjach, o których mowa § 11 ust. 2 i § 13 ust. 1.

6. Podejmowanie uchwał i innych rozstrzygnięć odbywa się w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów mieszkańców obecnych na zebraniu wiejskim, za wyjątkiem spraw dla których zastrzeżony jest inny tryb podejmowania uchwał. 

7. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje przewodniczący zebrania wiejskiego.

 

Rozdział V
Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej 

 

§ 13. 1. Zebranie wiejskie na którym ma być dokonany wybór sołtysa i rady sołeckiej zwołuje burmistrz określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz jego porządek.

2. Zawiadomienie  o zebraniu podaje się do wiadomości mieszkańców, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

3. Burmistrz zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną wyborów. 

§ 14. Wybory sołtysa, a w następnej kolejności członków rady sołeckiej, dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów uczestniczących w zebraniu wiejskim w drodze głosowania tajnego do urny, na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie.

§ 15. 1. Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie przewodniczy zebraniu wiejskiemu zwołanemu w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród uczestników zebrania wiejskiego, składająca się z 3 osób. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

2) sporządzenie kart do głosowania, 

3) przeprowadzenie głosowania, 

4) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania, 

5) sporządzenie protokołu z wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej. 

4. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów. 

5. W wyborach sołtysa, w przypadku uzyskania jednakowej i największej liczby głosów ważnych przez dwóch lub więcej kandydatów, przeprowadza się ponowne głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. 

6. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

7. Przewodniczącego rady sołeckiej wybiera rada sołecka ze swojego grona na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez sołtysa.

§ 16. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, na wniosek burmistrza, rady miejskiej lub mieszkańców sołectwa, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia niniejszego statutu lub uchwały zebrania wiejskiego albo dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska czy w inny sposób stracili zaufanie mieszkańców sołectwa. 

2. Wniosek mieszkańców sołectwa o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym ma być rozpatrywane odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej winien być podpisany przez 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania i złożony do burmistrza.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 zebranie wiejskiej zwołuje burmistrz, a przewodniczy mu burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik.

4. Odwołanie z zajmowanych funkcji może nastąpić po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego. 

§ 17. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa z zajmowanej funkcji, burmistrz zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa. 

 

 

Rozdział VI.
Gospodarka finansowa sołectwa oraz zasady korzystania z mienia komunalnego 

 

 

§ 18. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu, działalność finansową prowadzi w zakresie określonym przez budżet gminy.

2. Wpływy z mienia, którym zarządza sołectwo, z organizowanych imprez, loterii, zbiórek, darowizn ofiarowanych na rzecz sołectwa wpłacane są do budżetu gminy i przeznaczane na potrzeby sołectwa.

§ 19. 1. Gmina może wyposażyć Sołectwo w majątek wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych. 

2. Sołectwu mogą zostać przyznane do dyspozycji wyłącznie składniki mienia komunalnego znajdujące się na jego terenie. 

3. Obowiązkiem osób zarządzających mieniem przekazanym do dyspozycji Sołectwu jest zachowanie szczególnej staranności przy jego używaniu, korzystanie zgodnie z przeznaczeniem i jego ochrona. 

 

Rozdział VII
Nadzór i kontrola  nad działalnością sołectwa 

 

§ 20. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 

§ 21. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: rada miejska, która sprawuje nadzór ogólny oraz burmistrz, który sprawuje nadzór bieżący. 

§ 22. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu sołectwa. 

§ 23. 1. Sołtys zobowiązany jest do przedkładania  burmistrzowi dokumentacji z zebrań wiejskich w ciągu 7 dni od odbycia zebrania. 

2. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. 

3. Wstrzymania wykonania uchwały, o której mowa w ust. 2, dokonuje burmistrz a stwierdzenia jej  nieważności  dokonuje rada miejska w terminie 30 dni od przedłożenia jej uchwały.

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe 

 

§ 24. Zmiany statutu dokonuje rada miejska, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

§ 25. Wprowadzenie niniejszego statutu zostało poprzedzone przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami, zgodnie z treścią w/w przepisu ustawy o samorządzie gminnym.

Metryka

sporządzono
2014-07-18 przez Rakowska Joanna
udostępniono
2014-07-18 00:00 przez Sebastian Horodecki
zmodyfikowano
2016-03-14 15:22 przez Horodecki Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1443
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.